Radonmätning – arbetsplats

Det är viktigt att alla frågetecken rätas ut när det gäller radon mätning på arbetsplatsen för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvaret för att ta de nödvändiga åtgärderna för att minska risken för radonexponering på arbetsplatsen.

Enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen är arbetsgivaren skyldig att ta ansvar för arbetsmiljön och känna till radonhalten på arbetsplatsen. För att säkerställa en säker arbetsmiljö kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivare mäter radonhalten på arbetsplatsen enligt deras föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering.

I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och uppskattas orsaka mellan 400-500 fall av lungcancer varje år enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. På grund av detta har Folkhälsomyndigheten fastställt en gräns för radonhalten på 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler för att minska risken för exponering och därmed lungcancer. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att minska radonhalten i inomhusmiljön, särskilt om man bor eller arbetar i områden med höga radonhalter.

I första hand rekommenderas en långtidsmätning för att uppskatta årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid, vilket kan användas för att jämföra med referensnivån. Om det inte är möjligt att utföra en långtidsmätning kan en korttidsmätning eller momentan mätning användas för att bestämma radonhalten. Men det är viktigt att notera att dessa mätningar inte kan användas för att uppskatta ett årsmedelvärde. Ett exempel på en situation där korttidsmätningar kan vara lämpliga är på arbetsplatser där arbetstiden är kortare än den tvåmånadersperiod som krävs för en långtidsmätning. Det är viktigt att välja rätt typ av radonmätning beroende på situationen för att få tillförlitliga resultat och minska risken för exponering för radon.

Det är viktigt att uppvärmning och ventilation är inställda som vanligt under själva mätperioden för att få en korrekt uppfattning om radonhalten.

Om radonhalten på arbetsplatsen är förhöjd måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska halterna. Efter en eventuell radonsanering, det vill säga en radonsänkande åtgärd, ska en ny mätning göras för att säkerställa att åtgärderna har haft effekt.

Om radonhalten vid den nya mätningen understiger referensnivån behöver ingen uppföljande mätning göras. Det är alltså viktigt att följa upp eventuella problem med höga radonhalter och vidta åtgärder för att förbättra situationen på arbetsplatsen.

Relaterad information
Radonmessen Deutschland