Säkra hälsan – beställ radonmätning redan idag!

Visste du att radon utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer direkt efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattas radon i inomhusluft orsaka cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige. Att ignorera detta potentiella hot kan ha allvarliga konsekvenser för dig och din familjs hälsa.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. För att säkerställa en trygg inomhusmiljö är det avgörande att regelbundet mäta radonhalten i hus, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor. Vi erbjuder en enkel och pålitlig lösning för att genomföra dessa mätningar.

Majoriteten av de som drabbas av lungcancer till följd av radonexponering är oftast rökare, då både radon och rökning tillsammans ökar risken avsevärt. För att säkerställa en säker inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Risken för skador anses vara proportionell, och att överskrida gränsvärdet innebär en fördubblad fara.

Radonhalten, exponeringstiden och individuella faktorer spelar en roll i risken för lungcancer. När radon sönderfaller, genereras radondöttrar som kan transporteras in i lungorna med inandningsluften. Dessa döttrar utgör den potentiella hälsorisken som kan leda till allvarliga konsekvenser, som lungcancer.

För att upptäcka höga radonhalter krävs en noggrann radonmätning. Långvarig exponering ökar risken för lungcancer betydligt. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m³.

Radon kan tränga in i våra bostäder från olika källor såsom marken, byggmaterial som blåbetong och hushållsvattnet. Den primära källan är dock oftast markradon som sipprar upp genom otätheter i grundkonstruktionen. För att få ett pålitligt resultat bör radonmätningar genomföras under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april, och pågå i minst två månader.

För att få ett pålitligt årsmedelvärde är spårfilmsdosor för långtidsmätningar den mest tillförlitliga metoden. Genom att använda mätdosor från vårt SWEDAC ackrediterade laboratorium kan du enkelt och självständigt genomföra en långtidsmätning och säkra din bostad från osynliga hälsorisker.

Vid tidsbegränsade situationer, som husköp eller efter genomförda åtgärder, kan en korttidsmätning vara ett effektivt första steg. Resultaten är rådgivande, men ger snabb insikt och vägledning för vidare åtgärder.

Beställ din radonmätning idag och säkra din bostad från radon som kan påverka dig och din familjs hälsa och välbefinnande.